دارای 8 گواهینامه رسمی :  

ISO 9001-2015

ISO 13500-2008 

ISO 45001-2018

ISO 14001-2015 

C40403 - HACCP

ISO 22000-2018

HSE

C40403 - GMP